23.09.2021

Management

Ulikowski Edmund - Owner
Różycki Adam - Technical Director

tel. +48 (52) 33 21 583

fax. +48 (52) 33 15 479

energoremont@energoremont-swiecie.pl

Polityka BZS

Polityka BHP i ochrony środowiska

spółki ENERGOREMONT

 

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez ochronę życia i zdrowia pracowników, dbałość o bezpieczeństwo na wszystkich stanowiskach, zapobieganie stratom materialnym oraz troskę o środowisko.

 

W oparciu o nasz cel spółka ENERGOREMONT zobowiązuje się: 

  1. Chronić zdrowie i życie jako zasadnicze kryterium podejmowanych decyzji we wszystkich obszarach działalności. 

  1. Zapobiegać urazom, chorobom, stratom poprzez stosowanie bezpiecznych metod, narzędzi i materiałów na stanowiskach pracy. 

  1. Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska poprzez prowadzenie właściwej gospodarki odpadami, oraz podnoszenie poziomu świadomości pracowników. 

  1. Tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy poprzez spełnienie wymagań prawnych i innych, odnoszących się do naszej działalności. 

  1. Promować świadomość bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników, poprzez informowanie ich o ryzyku związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz organizowanie odpowiednich szkoleń dotyczących ochrony przed zagrożeniami. 

  1. Propagować Politykę oraz ciągle doskonalić swoją działalność w celu zapobiegania ryzyku i poprawie efektywności systemu zarządzania. 

  1. Wymagać od wszystkich podwykonawców przestrzegania standardów bezpieczeństwa we wszystkich obszarach ich działalności. 

 

Właściciel spółki ENERGOREMONT
 
 
 Edmund Ulikowski
 

 

 
 

 

 

 

 

Świecie, 01.02.2011

TOP