Polityka BHP i ochrony środowiska

spółki ENERGOREMONT

 

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy poprzez ochronę życia i zdrowia pracowników, dbałość o bezpieczeństwo na wszystkich stanowiskach, zapobieganie stratom materialnym oraz troskę o środowisko.

 

W oparciu o nasz cel spółka ENERGOREMONT zobowiązuje się: 

1. Chronić zdrowie i życie jako zasadnicze kryterium podejmowanych decyzji we wszystkich obszarach działalności.
2. Zapobiegać urazom, chorobom, stratom poprzez stosowanie bezpiecznych metod, narzędzi i materiałów na stanowiskach pracy.
3. Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska poprzez prowadzenie właściwej gospodarki odpadami, oraz podnoszenie poziomu świadomości pracowników.
4. Tworzyć zdrowe i bezpieczne środowisko pracy poprzez spełnienie wymagań prawnych i innych, odnoszących się do naszej działalności.
5. Promować świadomość bezpieczeństwa wśród wszystkich pracowników, poprzez informowanie ich o ryzyku związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz organizowanie odpowiednich szkoleń dotyczących ochrony przed zagrożeniami.
6. Propagować Politykę oraz ciągle doskonalić swoją działalność w celu zapobiegania ryzyku i poprawie efektywności systemu zarządzania.
7. Wymagać od wszystkich podwykonawców przestrzegania standardów bezpieczeństwa we wszystkich obszarach ich działalności.

 

Właściciel spółki ENERGOREMONT
 
 
 Edmund Ulikowski